V odborných kruhoch slovenskej energetiky je dobre známa najväčšia stavba prenosovej sústavy konca minulého tisícročia. Úspešná realizácia extrémne komplikovaného 2 x 400 kV vedenia Varín - Sučany bude ešte dlhé roky symbolizovať odbornú úroveň, technickú zdatnosť a vysokú kvalitu zainteresovaných projektantov a realizátorov samotnej stavby.

Ťažký a členitý horský terén si vynútil aj využitie dovtedy u dvojitých 400 kV vedení nepoužitých technických riešení, ako napríklad:
 - extrémne rozpätie 900 m medzi dvomi susednými stožiarmi pri súčasnom križovaní frekventovanej štátnej cesty I. triedy, elektrifikovanej železnice a rieky Váh;
 - z dôvodu ochrany životného prostredia v krásnom prostredí národného parku boli terénne úpravy minimalizované vďaka tomu, že každý stožiar bol individuálne prispôsobený terénu na dané miesto konštrukčným návrhom predĺžených nôh, z ktorých najdlhšia mala viac ako 18 m. 

EDWIN však úspešne zvládol všetky problémy a požiadavky pri konštrukčnom návrhu stožiarov v krátkom časovom úseku. Bola vypracovaná dielenská dokumentácia. Realizátorom stavby vedenia bol ELCON Bratislava a.s. Staticko-konštrukčné riešenie dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich typov stožiarov bolo podrobené mechanickým skúškam na skúšobni stožiarov Elektrovod Žilina, ktoré mali preukázať dostatočnú spoľahlivosť konštrukcií stožiarov pri prenášaní vonkajšieho zaťaženia. Podrobnosti tejto skúšky boli uvedené v spravodaji "Slovenská energetika č. 7-8/99". Na samotnej skúške sa zúčastnili aj naši projektanti-statici, ktorí sledovali priebeh zaťažovania stožiara. Priebeh skúšky potvrdil statický výpočet a kvalitu návrhu . Pri 150% zaťažení sa vrchol stožiara vychýlil o dva metre, ale vydržal. Pri 170% zaťažení bola skúška ukončená. Ku skúške možno povedať slovami nášho projektanta Ing. Keresteša nasledovné: V tendrových podmienkach bola požiadavka investora (SE, a.s.) vyprojektovať stožiare s inými parametrami ako stožiare, ktoré sa použili na vedenie 2 x 400 kV Lemešany - Poľsko a projektant bol povinný rešpektovať tendrové podmienky. Hoci súčasne platné normy nevyžadujú potvrdenie únosnosti stožiarov vykonaním ich mechanických skúšok, je pre overenie návrhu dobré, keď sa takéto skúšky vykonajú.

Skúška stožiara - ohnutie v strednej časti stožiara a posunutie vrcholu stožiara pri 170% zaťažení
Skúška stožiara

Ing. Keresteš prijíma gratuláciu od vedúceho skušobne Ing. Bašteka
Gratulácia k úspešnému priebehu skúšky