NAŠE SLUŽBY

Štúdie nových elektrických vedení:

 • Komplexný návrh nového vedenia tak povediac „na zelenej lúke“,
 • rôzne varianty trasovania a technického návrhu, vzájomné porovnanie
 • ekonominká analýza
 • realizovateľnosť, sumarizácia rizík pri výstavbe a budúcej prevádzke 

Projekty nových elektrických vedení:

 • vypracovanie všetkých stupňov dokumentácie
 • práca podľa vopred definovaných kritérií – štandardov odberateľa
 • efektívny návrh z hľadiska ekonomiky a životnosti
 • komplexný návrh vedenia od základov cez stožiar až po vodiče a KZL

Projekty rekonštrukcií existujúcuch elektrických vedení

 • výmeny vodičov, izolácie, stožiarov, KZL
 • navyšovanie stožiarov, zlepšovanie bezpečnosti prevádzky
 • zvyšovanie kapacity elektrických vedení, prepočty priehybov fázových vodičov na vyššiu prenosovú kapacitu
 • opravy existujúcich stožiarov a základov
 • statické posúdenia priehradových stožiarov

Súčinnosť počas prípravy stavby a realizácií, technické poradenstvo

 • Autorský dozor na stavbých
 • Technický dozor pre investora, konzultačná činnosť
 • Pružné riešenie problémov pri výstavbe, zapracovanie zmien do dokumentácie
 • Technické poradenstvo

 

Posudzovanie

 • Tvorba nezáviských technických posudkov
 • Výpočty potrebné pre umiestnenie stavieb do chranných pásiem elektrických vedení
 • Odborné poradenstvo v oblasti budovania a prekládok elektrických sietí

 

Geodetické zameranie

 • Geodetické meranie terénu pre umiestnenie stavby
 • Geometrické plány
 • Porealizačné zamerania vrátane zamerania aktuálnej výšky fázových vodičov

 

Inžinierska činnosť

 • Súhlasy pre umiestnenie a povolenie stavby elektrických vedení
 • Zabezpečenie dokladov potrebných pre proces povolenia (napr. vyňatie pôdy, dendrológia, stanoviská dotknutých organizácií a pod.)
 • Prejednanie umiestnenia vedenia s majiteľmi pozemkov, zabezpečenie súhlasov s umiestnením stavby
 • Prerokovanie stavby s dotknutými organizáciami
 • Poradenstvo v oblasti legislatívy

Cookies